OFFICE BEARERS OF KFI

President:Mr. Manuj Chauhan (M : +91-8802065265)
Sr. Vice-President:Vacant
Vice-Presidents: 1. Mr. Pravin D. Manwatkar (M: +91-8007000567)
2. Mr. B.R. Suman
3. Mr. P.K. Panda
4. Mr. Indra Prakash Tikkiwal
5. Mr. Sumer Roop Singh
Secretary General:Mr. Krishan Kumar Verma (M: +91-9818715757)
Secretary:1. Mr. Pijush Kanti Poddar (M: +91-9883131980)
2. Mr. Himanshu Nath Mishra (M: +91-9999929075)
Hony. Treasurer:Mr. Ashok Kumar (M: +91-9996021084)
Jt. Secretaries:1. Mr. Suman Kumar Nayak
2. Mr. K. Saravanan
3. Mr. V. Lakshmikanth
4. Mr. Anand Prakash Pandey
5. Mrs. Poonam Yadav
Member Executive Council:1. Mr. Ajay Charandas Sontakke
2. Mr. Kishor N. Bagde
3. Mr. Abin Thomas V.
4. Mr. K. Leela
5. Mr. Mathew Vilayasseril
6. Mr. K. Shanmugan
7. Mr. Saima Bakshi
8. Mr. L.B. Laxmikanth Rathod
9. Mr. Yumnam Mahendra Kapoor